A RADIKÁLIS KERESZTÉNY,
vagy a rossz gondolatot csapd Krisztushoz

 
 "Aki tökéletességre igyekszik, annak eszköz az erények gyakorlására. Nekünk azonban, lustáknak, tökéletleneknek és hanyagoknak, ok a pirulásra" - írja Szent Benedek az őt megelőző szentek írásairól. A magáét kezdőknek való minimumprogramnak tartja; belépő a Krisztus-követéshez. Aki megtartja "csekély reguláját", az megmutathatja, hogy "legalább némiképp megvan benne az erkölcsös életmód". Mármost részünkről, ha egy pillanatig is komolyan vesszük Benedeket, egyetlen ésszerű cselekedet várható: elsüllyedünk szégyenünkben. De nem süllyedünk. És nem is vesszük komolyan; kuriózumnak tartjuk. Múzeumi serleg, megcsodáljuk, de nem iszunk belőle; eszünkbe sem jut, hogy lehetne. Morbid gondolatnak, blaszfémiának(!) tűnik ráképzelni magunkat az útszéli keresztre. Álljon meg a menet, tegyük gyorsan helyre a dolgokat: Szent Benedek Eurrrópa vvvédőszentje, slussz. Mi meg rrrómai kkkatolikusok vagyunk, passz. Aki tovább meri firtatni, az jobb esetben túlbuzgó, rosszabb esetben őrült, legrosszabb esetben provokátor, de mindenképpen kívül esik érdeklődési körünkön. Hát csak lassan a testtel!


 

Jézus mondja:

"Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam."
- Tudjuk.
- Azt is: "Az én testem valóságos étel, s a vérem valóságos ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne."
- Persze.
- Meg ezt: "Az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért."
- Pontosan!
- És ön szerint ki üdvözülhet?
- No idefigyeljen! Ha nem hagyja azonnal abba, rendőrt hívok!


 

Beszéljük meg!

Az Úr hívei egyszer csak úgy érezték: rossz idők járnak, hitetlen a nemzedék, hitetlen és lanyha. Új elindulás, új elszánás, új nekimenés kell. Klubfoglalkozás keretében beszélték meg, hogyan is kellene radikalizálódni; illő is legyen, meg üdvös is, s persze radikális. A bátor Nikodémus, a tehetséges és ifjú Gazdag, öt szűz, Tibérius, aki az Úrban kedves adóalanyát tisztelte, a kimaradhatatlan Pilátus, és sokan mások, akiknek felcsillant a szeme a "radikális" szóra, rövid vita után, két pontban fogalmazták meg követeléseiket:
1. A Názáreti Jézus azonnal állítsa helyre Isten Országát. Nem majd, nem holnap, most.
2. Szombaton pedig ne legyen kalászszedés.
A foglalkozás hálaadással zárult: "Hálát adok neked, Isten, hogy nem vagyok olyan, mint ezek itt, körülöttem."


 

Benedek lerendezve, Jézus lerendezve.

Egy bökkenő maradt már csak: élnek itten többen is - mintegy közibünk ékelődve -, akik úgy élnek. Idillünket romboló, mondhatnók destruktív, zavarkeltő törpeminoritás. Balgaság és botrány. Hosszú viták, fáradságos, nehéz kompromisszum eredménye: nem vagy-vagy; is-is! Azt nézzük, ami összeköt, nem azt, ami szétválaszt! De mi legyen a balga botránkoztatókkal, akik folyton bekavarnak, puszta létükkel bekavarnak, és csak a frászt hozzák ránk, pedig, (ha már itt tartunk, válaszolok a hülye kérdésére: Isten azt üdvözít, akit akar, így teljesen fölösleges ezen rágódni) szóval, ránk hozzák a frászt, miközben a gonosz már ősi fészkünk, Esztergom körül jár vízlépcső képében. Mi legyen tehát ezekkel a szegény együgyűekkel?


 

Megvan!

Legyen úgy, hogy miértünk csinálják, amit amúgy is, csupa szeretetből. Minket kelljen szeretniük! Legyenek tiszták, engedelmesek, szegények. Helyettünk. Munkamegosztás! Ők is csinálhatnak végre valami értelmeset. Mindenki jól jár. Csak a TOCSIK fog rettenetesen ráfázni.


 

A végén majd azt mondjuk:
- Nem engedtük elterelni a Dunát.
És Jézus mondja:
- Tudom.
- Lebuktattuk a Tocsikot.
- Persze.
- Keresztény társadalom megteremtésén fáradoztunk.
- Pontosan.
- És…
- És?
- És tegnap délelőtt az Árpád-híd pesti hídfőjénél egy romacsávó ököllel belevert egy negyven év körüli elegáns szépasszony arcába, mert az nem engedte elrabolni a retiküljét, és távoztában még le is köpte és ordított és Téged is káromolt és leköpködte a körülállókat is. Fényes nappal, a nyílt utcán! Láthatod Uram, hová vezet a keresztény nevelés hiánya.
- Valóban. A szépasszony odaadhatta volna a retiküljét. A másik orcájáról nem is szólva.
- No de Uram!
- Nem ti akartatok radikalizálódni?
- De hát mit kívánsz? Nem bújhatunk rongyokba, hogy négykézláb, a földön keringolva keresgéljünk valami réges régen elveszettet! Az ilyesmi egyébként is olyan teátrális. Mossuk meg egymás lábát? Te sem gondolhatod komolyan. Ma már más időket élünk.
- Elég, ha Isten irgalma felől soha kétségbe nem estek.


 

Elég, ha Isten irgalma felől soha kétségbe nem esünk. Elég, ha Isten irgalma felől soha kétségbe nem esünk. Elég, ha Isten irgalma felől soha kétségbe nem esünk. Elég, ha Isten irgalma...

Hallgasd meg, ó fiam, a mester parancsait, és hajtsd ide szíved fülét, fogadd a jóságos atya intéseit, és készségesen és tettekkel teljesítsd! Így térj vissza az engedelmesség fáradságos munkájával ahhoz, akitől elszakadtál az engedetlenség tunyasága által. Hozzád intézem most szavaimat, aki lemondasz saját akaratodról, és az engedelmesség hatalmas és híres fegyverzetét veszed magadra, hogy Krisztus Urunknak, az igaz Királynak harcosa légy.


1. Először is: szeresd az Úristent, teljes szívből, teljes lélekből és teljes erőből!
2. Aztán felebarátodat, mint önmagadat.
3. Továbbá: ne ölj!
4. Házasságot ne törj!
5. Ne lopj!
6. Bűnös vágyaid ne legyenek!
7. Hamis tanúságot ne szólj!
8. Tisztelj minden embert!
9. És amit nem akarsz magadnak, te se tedd másnak!
10. Tagadd meg maga-dat, hogy kövessed Krisztust!
11. Testedet sanyargasd!
12. Élvezeteknek ne add át magad!
13. Szeresd a böjtöt!
14. Új erőre segítsd a szegényeket!
15. Ruházd a mezíteleneket!
16. Látogasd a betegeket!
17. Temesd el a halottakat!
18. A szorult helyzetben levőknek légy segítségére!
19. Vigasztald a szenvedőket!
20. A világ cselekedeteitől tartsd magad távol!
21. Krisztus szeretetének semmit elébe ne tégy!
22. A haragot ne engedd kitörni!
23. Ne légy haragtartó!
24. Csalárdságot ne ápolj szívedben!
25. Ne adj színlelt békecsókot!
26. A szeretet gyakorlását el ne hagyd!
27. Ne esküdözzél, hogy esetleg hamisan ne esküdjél!
28. Szíved és szád mindig igazat mondjon!
29. A rosszat rosszal ne viszonozd!
30. Méltánytalanságot ne tégy; ha pedig veled szemben követték el, békén tűrd!
31. Szeresd ellenségeidet!
32. Kik téged szidalmaznak, azokat ne szidalmazd viszont, hanem inkább áldd!
33. Az igazságért az üldözést is viseld el!
34. Ne légy gőgös!
35. Ne légy iszákos
36. Ne légy falánk!
37. Ne légy álomszuszék!
38. Ne légy rest!
39. Se zúgolódó!
40. Se rágalmazó!
41. Vesd reményedet Istenbe!
42. Ha valami jót látsz magadban, Istennek tulajdonítsd, ne magadnak!
43. A rosszat ellenben mindig ismerd el magad tettének, és magadat okold!
44. Félj az ítélet napjától!
45. Rettegj a pokoltól!
46. Teljes lelki vággyal kívánd az örök életet!
47. A halált naponként gyanakodva tartsd szemed előtt!
48. Életed tetteire minden órában ügyelj!
49. Légy meggyőződve arról, hogy Isten mindenütt figyel rád!
50. A szívedben felbukkanó rossz gondolatokat csapd azonnal Krisztushoz, és tárd fel azokat a lelkiatya előtt!
51. Őrizd meg ajkadat a hitvány és gonosz beszédtől!
52. Ne szeresd a sok beszédet!
53. Ne mondj hiábavaló vagy nevetést keltő szavakat!
54. A sok vagy túlzó nevetést ne kedveld!
55. A szent olvasmányokat örömmel hallgasd!
56. Gyakran borulj le az imádságban!
57. Múltad bűneit könnyek és fohászkodások közt mindennap valld meg imádságodban Istennek!
58. Magukból a hibákból pedig a jövőben javulj meg!
59. A test kívánságait ne elégítsd ki!
60. Saját akaratodat gyűlöld! Az apát parancsainak mindenben engedelmeskedj, még ha ő maga - mitől Isten mentsen - másként cselekednék is, megemlékezvén mindig az Úr parancsáról: "Amiket mondanak, tegyétek meg; de amiket cselekszenek, ne cselekedjétek!"
61. Ne kívánd, hogy szentnek mondjanak, mielőtt az lennél, hanem előbb légy azzá, hogy némi igazsággal annak nevezhessenek.
62. Isten parancsait naponként tettekkel teljesítsd!
63. Szeresd a tisztaságot!
64. Senkit se gyűlölj!
65. Ne legyen benned féltékenység!
66. Ne légy irigy!
67. A civódást ne szeresd!
68. Kerüld a felfuvalkodást!
69. Az idősebbeket tiszteld!
70. A fiatalabbakat szeresd!
71. Ellenségeidért Krisztus szeretetében imádkozzál!
72. Haragosoddal még napszállta előtt békülj ki!
73. És Isten irgalma felől soha kétségbe ne essél!

Íme, ezek a lelki élet művészetének eszközei! Ha ezeket éjjel-nappal szüntelenül használjuk, és az ítélet napján róluk számot adunk, akkor megadja majd nekünk az Úr azt a jutalmat, melyet maga ígért.


(Szent Benedek Regulájából)

  ©Huszthy Ádám, 2000.

Vissza a címoldalra